تبلیغات
الفبای زندگی - مدیتیشن (قسمت اول)
الفبای زندگی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

انسان برای گریز ازستیزها وجدال های درونی ، انواع مختلفی ازمدیتیشن را ابداع نموده که تمامی آن برخواست ها وآرزوهایش پایه ریزی شده و درکامیابی آنها اصرارمی ورزد ودررسیدن به آنها تقلا وکشمکش به خرج میدهد . این جدوجهد آگاهانه وحساب شده همیشه درمحدودهء ذهنِ شرطی اوصورت می پذیرد . جایی که رهایی وجود ندارد . همه تلاش وکوشش او برای انجام مدیتیشن ، نفی مدیتیشن است . مدیتیشن یعنی پایان فکر، تنها آن وقت است که بعدی متفاوت که فراسوی زمان است وجود دارد .

 ذهن مدیتیتیو ازجنس سکوت است . وآن سکوت ازنوعی نیست که فکربتواند دربارهء آن بیندیشد ؛ از نوع سکوت دریک عصرآرامی نیست ؛ آن سکوت وقتی است که فکر همه تصورات ، واژه ها ، شناخت هایش  به کلی متوقف شود . این ذهن مدیتیتیو همان ذهن مذهبی است  آن مذهبی که با کلیسا ، معبد ویا باسرود خوانی درکلیساها ارتباط ندارد . ذهن مذهبی انفجاریست که ازعشق ناشی می شود . این همان عشقی است که تفرق وجدایی را نمی شناسد ، برای یکی ویا چندتانیست ، ذورونزدیک ندارد . بلکه بیشترخود کیفیت عشق است که درآن فرق واختلاف به کلی متوقف است ، همچون زیبایی . درکلام نمی گنجد . تنها درچنین سکون وسکوتی است که ذهن مدیتیتیو است .

 

یکی ازبزرگترین هنرها درزندگی ، مدیتیشین است  شاید یکی ازبزرگترین هنرهایی است که انسان نمی تواند ازدیگری بیاموزد . زیبایی اش درهمین است . هیچ تکنیکی درکارنیست . بنابراین صاحب اختیاری هم ندارد . وقتی خودت را زیرنظرداری ، خودت را می فهمی ، نوع راه رفتن ، چگونه خوردن ، چگونه گفتنت را مراقبی یعنی یاوه گویی ، نفرت وحسادت ها . اگرازوجود همه آنها درخودت باخبری ، بدون آنکه آنهارا به دلخواه انتخاب کنی ، این می شود بخشی ازمدیتیشن . بنابراین مدیتیشن حتی زمانی که دراتوبوسی نشسته اید ویا اینکه درجنگل روشن ویا تاریکی راه می روید میتواند صورت گیرد ، حتی هنگامی که به آوای پرندگان گوش فرامیدهید ویا به چهره زن فرزند خویش می نگرید .

 

عجیب است که مدیتیشن این قدرمهم شده ، نه پایانی دارد ونه آغازی . درست همانند قطره ای ازباران ، ازجنس سیلاب ها ، رودها ودریاها وآبشارها ؛ که انسان ر ، زمین را سیراب میکند . بدون آن زمین یک بیابان است . بدون مدیتیشن قلبها همچون بیابانی است ویرانه .

 

مدیتیشن برای این است که کشف کنیم آیا مغزبا تمامی چالاکی ، با تمامی تجربیاتش میتواند آرام وقرارگیرد . نه این که وادارش کنید . چون زمانی که اجباری درکارباشد آن لحظه یک دوگانگی به وقوع می پیوندد . یعنی وجودی می گوید � من دوست دارم که تجربه ای باشکوه داشته باشم پس باید مغزرا وادارنمایم تا آرامش یابد �  که هرگزچنین نخواهد شد . اما اگربا تحقیق ومشاهده آغاز کنید وبه تمام حرکت های فکرچون شرطیت ها ، ترس ها وشادی ها وعلایقش گوش فرادهید وشاهد باشید که مغزچگونه عمل میکند ، آن موقع درمی یابید که مغزبه طورشگفت انگیزی چقدرساکت وآرام است ؛ این آرامش به خواب رفتن نیست چون مغزدرحالتی است یک پارچه به طرزفوق العاده ای آرام است .

 

سکوت وآرامش خاطر به همراه یکدیگرند . سکوت بی کران ازذهنی بی کران که درآن مرکزی نیست سرچشمه می گیرد .

 

مدیتیشن کارسختی است . عالی ترین شکل نظم را می طلبد  تطبیق یافتن با قواعدی خاص نیست ، تقلید نیست ، اطاعت کردن نیست  بلکه انضباطی است که ازآگاهی وبیداری مداوم سرچشمه می گیرد نه تنها دراحوال بیرونی بلکه دراحوال درونی خویش . بنابراین مدیتیشن حرکتی درانزوانیست بلکه عملی است به همراه زندگی روزانه . نیازبه بودن با دیگران است ، هوشیاری وتاثیرپذیری را می طلبد . بدن برقراری یک زندگی صالح ، مدیتیشن وسیله ای می شود برای گریزازخود که درنتیجه هیچ ارزشی نخواهد داشت . داشتن یک زندگی صالح به معنای درست پیروی کردن ازاخلاق اجتماعی نیست ، بلکه رهایی ازرشک وحسد ، حرص وآز وقدرت طلبی است  که جملگی مولد عداوت ودشمنی است 1 .رهایی ازآنها با نیروی اراده صورت نمی گیرد بلکه با آگاهی وبیداری ازطریق خودشناسی انجام می پذیرد . مدیتیشن بذون شناخت ومعرفت به خویشتن خویش مبدل به غلیان جوشش احساسات عاطفی وهیجانی می گردد ، درنتیجه کاری است بسیارحقیروکم اهمیت . همیشه درپی تجربیات عمیق وبزرگ ومتعالی تربودن ، خود نوعی گریزازواقعیات عینی وملموس از�آنچه هست� یعنی گریز ازخویشتن خویش وذهن شرطی است . ذهنی که بیداراست ، هشیاراست ، رها است چرا باید نیازبه تجربه داشته باشد .

 

اگربه قصد مدیتیشن می روید ، آن مدیتیشن نخواهد بود . اگرخودرا برای خوب شدن آماده می کنید نیکی وخوبی هرگزنمی روید . اگرپرچم تواضع وفروتنی را برافرازی ، تواضع وفروتنی بازمی ایستد . مدیتیشن همچون نسیم زمانی می رسد که شما پنجره را گشوده اید ؛ اگربا پیش بینی ، پنجره را بگشایید ، اگردانسته وبا قصد ، دعوت به آمدنش کنید ، هرگزحضور نمی یابد .

 مدیتیشن وسیله ای برای رسیدن به هدف نیست چون هم وسیله است وهم هدف

 

انسان باید به تنهایی کشف کند نه به کمک دیگری . مادارای اتوریته هایی چون تعلیم دهندگان ، ناجی ها وزمامداران هستیم . اگربه راستی میخواهید دریابید که مدیتیشن چیست ، باید تمام اتوریته هارا به کلی ویکجا کناربگذارید .

 

خوشی وسعادت را درهربازاری می توانید به قیمتی خریداری نمایید . اما سعادت جاودانه را نمی توانید  چه برای خود ویا دیگری . خوشی ولذت درمحدودهء زمان قراردارند . تنها دررهایی است که نشاط جاودانه هستی می یابد . می توانید به دنبال خوشی ولذت باشید وآن را به راه های مختلف به دست آرید . ولی زود گذرند . سعادت جاودانه حس غریبی ازوجدوشعف  عامل انگیزه درآن راه ندارد . احتمالآ نمی توانی به جستجوی آن بپردازی یک بارکه باشد ، بسته به کیفیت ذهن شما برجا میماند  بی زمان ، بی علت ، امریست که قابل سنجش با زمان نیست . مدیتیشن به دنبال شادی رفتن نیست . یادرتعقیب لذت بودن نیست . برعکس ، حالتی است ازذهن که درآن نه الهامی است ونه فرمول خاص  پس رهایی تام وتمام است .

 

نشاط وسعادت تنها نصیب چنین ذهنی می شود  نه طلبیده ، ناخواسته . درزمانی که هست ، باآنکه ممکن است دردنیای شلوغ پرسروصدا به همراه لذت ها ، خوشی ها به سربرید اما آنها اثری برذهن نخواهندداشت . برای یک باری که هست سیتزوجدال بازایستاده است . اما پایان ستیزوجدال نتیجه غایی رهایی نیست . ذهنی که با آزادی ورهایی عمل میکند ، درفضای مدیتیشن قراردارد . درانفجاری که ازنشاط وسعادت جاودانه حاصل آید چشم ها ساده وتازه بین است . عشق حصوردارد ، وبعدرستگاری است .

نا گفته نماند که مد یتیشن مختص به شب یا صبح نیست و زمان مخصوصی برای مد یتیشن وجود ندارد. شایدبرایتان این سئوال پیش بیاید،که من که در بیست و چهار ساعت فقط سی دقیقه مدیتاسیون می نمایم، آنهم کهفکرها مرا راحت نمی گذارند،یکی میاید و دیگری می رود، من اصلأ از این سی دقیقه نمی توانم استفاده نمایم. این سئوال را اکثر کسانیکه با صلح درونی اشنا می شوند از خود دارند. جواب این سئوالات این است که شماهنوز رهبر و استاد خودتان نشده اید، برای رسیدن به مرحله استادی یک مقدار وقت صبر و عمل لازم دارد

 رسیدن به مد یتیشن ایدال چهار مرحله است:

مرحله اول :

از فردا شما بایستی توجه خودتان را در همه حالت بخودتان بدهید،متوجه آن باشید که شما چه کاری را با عجلهانجام میدهید، مثلا رانندگی،وقتیکه دریافتید که سرعت شما زیاد است،به خودتان توجه کنید وخود راکنترول نمائیدو سرعتتان را در انجام آن کار کمتر نمائید

،بدن ما معبد روح و روان ما است. ما بایستی به سلامتی ، پاکی،مطهری این معبد کوشا باشیم تا بتوانیم صورتخودمان را در آیئنه درونمان ببینیم.از فردا تا پنج شش هفته خود درونی ( مدیتیشن ) را ادامه دهید تا به روشجدید عادت نمائید.هر چیزی یا هر کار بدنی وفکری را آرام انجام بدهید.اگر شما به مکانی باید بروید که در آنجاسخنرانی کنید، یاشنونده باشید، ده یا پانزده دقیقه زودتر آنجا باشید، تا خودتان را بدون جهت به استرس(فشارروحی ) نیندازید. اگر در ترافیک و یا در وسایل نقلیه عمومی هستید، فورأ مد یتیشن را شروع نمائید و به اعصابخودتان ارامش بدهید. با انجام این عمل عصبانیت و استرس ندارید.اعمال روز مره مثل غذا خوردن،چای نوشیدن،راه رفتن، رانندگی و همه کارهای روزهره را تحت نظر بگیرید درحقیقت یکی از عوامل خستگی مبرم شما شاید،سرعت و حرکت ورفت و امد شما در شهر باشد . صحبت کم کنید،در سایت هم نوشته ایم که اکثر صحبتهاغیبتدیگران است که برای ما فایده ای ندارد. این اعمال را بطور احسن و دقیق انجام بدهید. اگر جائی در بد نتانکشش و تنش یا تشنج و فشار دارد. به آنجا با دست خودتان انرژی بدهید. یعنی د ست راستتان را روی آنقسمت مورد نظر بگذارید وعضله مربوطه در زمان کوتاهی به آرامش می رسد.باور داشته باشید که شما میتوانید این عمل را انجام بدهید وعضلات شما واقعأ آرامش پیدا می کنند و شما استراحت می نمائید. بدین وسیلهدر طول روز شما خودتان را آماده برای مد یتیشن پانزده دقیقه ایتان می نمائید. اگر شما خیلی تنبل و تن پرورهستید، بلند شوید راه بروید بدوید برقصید، بخندید وبخندانید،عملیات بدنی انجام بدهید، ورزش کنید و راه بروید.

مرحله دوم:

درادامه مرحله اول بوجود میآید، اگر شما تا کنون یاد گرفته اید که به عضلات مختلف خویش انرژی درونیتان رابرسانید. پس الان میتوانید این انرژی را به سرخود هم برسانید. کف دستتان را روی ملاج سرتان بگذارید، آن راچندین بار مالش بدهید و در ضمن حواستان را به سرتان بدهید و آرام باشید . بگذارید افکارتان حرکت نماید،ممانعتی در مقابل افکار خویش نشان ندهید و به بررسی و تجزیه انها نپردازید،هر گونه ممانعت و فشار به مغزتانباعث سردرد شما میشود. هیچگونه اصراری برای رفع افکار خویش نشان ندهید. فقط از مادر بخواهید که آنها راکاهش دهد و بگوئید : من همه افکارم ، چه خوب و چه بد را می بخشم . از خودتان بپرسید آیا شما میتوانید اینبخشش را انجام بدهید یا نه ؟ منتهی این کار را فقط وقتیکه مد یتیشن میکنید، انجام دهید. به یاد داشته باشیدکه این چیزی نیست که شما مثل طوطی مدام تکرار نمائید و یا ورد زبان خود کنید ، فقط موقع مدیتیشن میتوانید اثر معجزه آسای آن را دریافت نمائید، شما هیچگونه ممانعتی برای رفع افکار خویش انجام ندهید، از انرژیکائنات به شما خواهی نخواهی کمک خواهد شد، فقط یک مقدار صبر داشته باشید.

مرحله سوم :

استراحت وآرامش اعصاب در قلب، قلب منبع روح و مکان ارتباط با معبود خویش است . اگرفشاری و یا ناراحتیدر این عضله باشد، شما نمی توانید آرام بنشینید. با دست راست قلبتان را مالش بدهید و بگوئید : خداوندا، لطفانور و انرژی خودت را به قلب من بتابان، این کلمات را بصورت تلقین بیان نکنید. در زمان مدیتیشن، یک یا چند بارآنرا تکرار نمائید. بعد از اینکه شما هم بدنتان و هم مغزتان را راحت کردید، از هیجانها و طپشها، حالا کاملأ و صد درصد در استراحت هستید و تشنج ندارید. تشنج و تشنج زدائی دو تا کلمه متضاد یکدیگر هستند، مثل دم و باز دم،بعد از دم باز دم شروع میشود و بلعکس،در اینجا هم همینطوراست که بعد از تشنج ،آرامش اعصاب شروع میشود، وقتیکه شما در آن مرحله قرار میگیرید،کاملأ در آرامش درون و بیرون هستید، تااینجا فقط برای آماده کردنخودتان بود، حال مد یتیشن واقعی از این به بعد شروع میشود.

مرحله چهارم :

سپس در این مرحله ما شروع می نمائیم به مد یتیشن واقعی یعنی بعد ازآن ما آرام آرام بخودی خود با سکونآشنا میشویم وبه آنجائی خواهیم رفت که انتظارش را داریم و چگونگی این تحول را کاملأ در مرکز دوم وهفتمبرای شما عزیزان عرض کردیم وشما می توانید به آن گفتارها مراجعه کنید

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 اسفند 1390
شنبه 14 مرداد 1396 08:30 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
I'm hoping to view the same high-grade content by you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now ;)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Upload Music
          چت روم | قالب وبلاگ
استخدام
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

*