تبلیغات
الفبای زندگی - طلاق علل و راهكارها
الفبای زندگی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
 

درسالهای اخیرطلاق به یك روندومعضل مهم اجتماعی تبدیل شده است ومتاسفانه روزبه روز افزایش می یابدامروزه شاهدازهم گسیختن بسیاری ازپیوندها ی زناشوئی هستیم كه دراثراین روندفرزندیافرزندان آنهادراثرعــدم توجــــــه والدین صدمه های روحی وروانی می بیند ساختارعاطفی كودك ازسنین 5-4 ماهگی شكل می گیردواگراین كودك دریك خانواده ای بزرگ شودكه هیچ محبتی نبیندبی شك دررفتاركودك تاثیرمی گذاردكارشناسان براین باورندكه درگیریهاوجنگ وجدالهائی كه بین والدین صورت می گیردهیچ وقت ازذهن بچه هابیرون نمی رودویادآوری آن خاطرات تلخ دربزرگسالی ، افسردگـــــی برای اوپدیـــدمی آوردواگرنگاهی به راهروهای دادگاه بیندازیم ویاگذرمان به آنجابیفتدچه بسیارزنان ومردانی می بینیم كه بابچه های قدونیم قدومعصوم درراهروهانشسته اند.‏
روانشناسان براین باورهستندكه خانواده هایی كه فرزندان آنهادائم درنگرانـــی واضطراب بسرمی برندازسلامت روحی وروانی برخوردارنیستند.اینگونه والدین بایدزیرنظرروانپزشك باشندولی متاسفانه درجامعه مابسلامت روانی كمتراهمیت می دهند.تایك خالی دركنارچشمشان یادستشان ظاهرشودفوری به یك پزشك مراجعه می كنندولی ازسلامت روانی خودوفرزندشان غافل هستند.طلاق به هیچ وجه تنهاراه حل نیست ولی اكثراین زن وشوهرهایی كه ازهم جدامی شوندفكر می كنندآخرین راه حل ویاتنهاراه حل است اگرهم روزی زن وشوهری نتواندباهم زندگی كندمنطقی وعاقلانه عمل كنندوبه فرزندانشان توضیح دهندكه ماهردوشمارادوست داریم وبعدازجدائی نیزشمارادوست خواهیم داشت آنهم اگرزمانی كه مشكلاتشان به هیچ وجه حل شدنی نباشدوالدین نبایدپیش فرزندانشان ازیكدیگربدگوئی كنندچراكه بااین كارزمینه كینه رادرفرزندبه وجودخواهندآوردمتخصصان معتقدندچنانچه پدرومادرپس ازجدائی هركدام روابطی صمیمانه وعاطفی بافرزندخودبرقرارسازندبه نیازهاوحوائج وی توجه كرده ودرصددبرطرف كردن آن باشندآسیب جدی متوجه فرزندان نخواهدشد.‏
ازدواجهای خیابانی ودیدن دختروپسردرخیابان وازروی هوس ازدواج كردن بایك كلمه عاشقانه گفتن كه دوستت دارم نبایدفریب همدیگررابخورندزندگی كه فقط 1روز و2روزنیست زندگی پستی وبلندی زیادداردوبایك كلمه عاشقانه گفتن نمی شودبایكدیگرازدواج كنندگروهی ازاین دخترهاوپسرهابایكباردیدن بادیدن مدولباس همدیگروظاهریكدیگـــرفكرمی كنندكه آنهازندگی خوبی خواهندداشت ازدواج بایدازروی علاقه باشدنه ازروی هوسهای زودگذر چراكه دراین ازدواج هاشعله های هوس بزودی خاموش میشودآنگاه عیب های رفتاری وشخصیتی هم متوجه می شوند( تازه به فكرجنجال ودعواوجدائی می افتنددراین میان فرزندان راقربانی هوسهای زودگذرخودمی كنندفرزندان چنین والدینی اظهارمی كنندكه اگرشمامی خواستیدازهم جداشویدواگرازروزاول بگومگوداشتیدچرابچه دارشدیدچرایك موجودبی گناه رافدامی كنید.
جوانی اظهارمی كندكه من اززمانی كه یادم می آیددرخانه مان جنگ وكتك كاری بوده ولی بااین حال ما6خواهروبرادربودیم پدرومادرعزیزاگرشماباهمدیگربه اصطلاح خودتان تفاهم نداشتیدچرابچه دارشدیدآنهم 6تا.‏
پدرم كارگربودومادرم خانه داروزندگی بسیارساده ای داشتیم همه ماكارمی كردیم ازشیشه پاك كنی تاآدامس فروشی تازه شب كه بخانه می آمدیم آن نان خالی راهم بایدبادعواوشاجره میخوردیم.
مادری می گویدماازروی تفاهم یااینكه ازهمدیگرخوشمان بیایدباهم ازدواج نكردیم بلكه به اصرارپدرومادرمان باهم ازدواج كردیم هرچقدربه پدرومادرخودگفتیم كه ماهمدیگررادوست نداریم آنهاگفتندمگرباشماست مامی گوییم كه بایدباهم ازدواج كنیدشمادیگركارتان نباشدتاموقعی كه نامزدبودیم آنهابه اجبارمارابیرون می فرستادندمادرم می گفت اگریكبار، دوبارباهم بیرون بروی مهرش به دلت می نشیندغافل ازاینكه شوهرم بعدهامی گفت كه مادرم نیزهمین حرفهارابرای من می گفت مابیرون هم رفتیم رفت وآمدهم می كردیم اماهیچ علاقه ای به همدیگرنداشتیم تااینكه به زورواجبارخانواده هاباهم ازدواج كردیم اماچه ازدواجی یكروزخوش نداشتیم دائم درخانه درگیری ومشاجره است شوهرم خانه نمی آیدمرادرخانه استیجاری ول كرده ورفته بعضی وقتهاهم كه خانه می آیدفقط برای این است كه مقداری خوردوخوراك می آوردوالدین من بازهم دست ازحرفهایشان برنمی دارندومی گوینداگربچه دارشویدرابطه تان خوب می شودولی مادیگرقصدجدائی داریم ومن دیگرنمی توانم این زندگی راتحمل كنم ویك موجودمظلوم رابدبخت كنم هم اینكه خودم بدبخت شده ام كافی است .‏
پژوهشها نشان می دهدكه افراط وتفریط درروابط دختروپسرقبل ازازدواج هردومشكلاتی رادرآینده فراهم می آورد.چنانچه دختروپسرفقط درمراسم خواستگاری یكدیگرراببیندوبطورظاهری همدیگررابپسندندوجنبه های شخصیتی ، رفتاری ، فكری رادرنظرنگیرند پس ازمدتی مشكلاتی رادرزندگی تجربه خواهندكردواگرهم روابط بی بندوبارداشته وبی توجه به مسائل اخلاقی وفرهنگی طرف مقابل باشندبازهم درآینده مشكلات متعددی خواهندداشت .‏
والدین بابدگوئی ازهم نزدفرزندانشان موجب می شوندتابچه ازدیداریكی ازپایه های اصلی شخصیت رفتاری اش محروم شودودرآینده نیزنسبت به افرادبی اعتمادشودیكی ازعوامل طلاق به تغییرات اجتماعی گسترده تری كه درجامعه شكل می گیردمربوط است این واقعیت كه امروزه دربعضی ازخانواده ها بطورعام داغ بدنامی به طلاق زده نمی شودباعث افزایش روزافزون طلاق می شودتا اندازه ای نتیجه تغییروتحولات اجتماعی است كه بارشدشهرنشینی وصنعتی شدن وبه تبع آن گذرجامعه ازمرحله سنتی به مدرن پدیدمی آیدیكی ازمسائلی كه باعث می شودزنان طلاق بگیرندمسئله استقلال اقتصادی زنان است كه بتدریج كه زنان ازنظراقتصادی مستقل می شوند ایشان به گرفتن طلاق یك نوع منزلت اجتماعی برای آنان تلقی می شودبیشترمیگرددواین امردرپاره ای مواردباعث تشویق زنان به گرفتن طلاق شده است عواملی كه درطلاق مؤثرندعامل اقتصاد، فقر، بیكاری شوهر، اعتیاد، داشتن زنان متعدد، ندادن نفقه ، فساداخلاقی ، زندانی بودن شوهر
والـــــدین هرچه سعــــی كنندكه بعدازجدائـــــی كمبودهمــــدیگررابرای فرزندان پركنندنمی توانندچراچونكه درخانه هركس جای خوددارددرخانواده هائی كه والدین ازهم جدامی شونددربسیاری ازمواردبچه هادچاركمبودعاطفی می شوندوبه احتمال زیاددختران فراری ، كودكان خیابانی وافرادبزهكارومعتادمحصول چنین خانواده هائی است . ‏
درخصوص راههای جلوگیری ازطلاق بررسی هانشان می دهدعدم شناخت صحیح زوجین پیش ازازدواج یكی ازدلائل اصلی وقوع طلاق است برای جلوگیری ازاین امرمشاهده قبل ازازدواج ضروری است اگرجوانان آشنائی كامل ازهمدیگرداشته باشندودراین صورت باهم ازدواج كنندزندگی مشترك پایدارتری خواهندداشت پدیده طلاق ازلحاظ جامعه شناسی پدیده تاثیرگذاربرآسیب های اجتماعی بوده وگسیختگی خانواده رادرپی داردوهمواره درجامعه ای كه درحال گذاراست بصورت ناهنجاری اجتماعی دركنارپدیده هایی چون اعتیاد،بیكاری دختران فراری ،بزهكاری ، جرم، وجنایت وفقرفریادمی كشدوهمواره قربانیانی بنام فرزند، زن مرد، حتی جامعه رابه همرا داردزن ومردبایددركنارهم باشند.درجبهه مقابل هم مردبایدتكیه گاه مطمئنی برای زن باشدبنابه گفته ائمه وقتی زن ومردی ازطلاق صحبت م كنندطلاق آنقدرعمل زشت وناپسنداست كه عرش به لرزه می افتدباكوچكترین دعوایاكدورتی فورا" كلمه طلاق رابرزبان جاری نكنیم پیامبراكرم‌‌‌ (ص ) فرمودند.ان الله تعالی یبغض الطلاق (خداوندمتعال ازطلاق بخشم می آید)بلكه به آینده فرزندانمان بیندیشم این فرزندتنهامتعلق بمانمی باشدبلكه متعلق به جامعه است اوفردابایددرجامعه باشداگردعواومشاجره هم داریم پیش فرزندانمان ازاین كاراجتناب كنیم چون این بگومگوهادرنهایت به زیان كودكانمان خواهدبودواودرآینده فردی خشن وعصبانی بارخواهدآمدوالدین بایداین نكته رابدانندكه پرورش دادن فرزندی سالم ، قوی ، اعتمادبه نفس بالاوموفق درگرومحیطی امن ، آرام ، صمیمی درخانواده است پس آموزشهای لازم دراین زمینه ضروری بنظرمیرسدوتوجه به بهداشت روح وروان
ضروری است.‏
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 2 اسفند 1390
یکشنبه 18 تیر 1396 02:46 ق.ظ
Hi there, You have performed an incredible job.
I will certainly digg it and in my view suggest to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this site.
جمعه 11 فروردین 1396 09:45 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Upload Music
          چت روم | قالب وبلاگ
استخدام
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

*